Specijalistička Ortodontska Ordinacija

Pozovite nas(066) 6332-796

29.09.2021.

Facijalna harmonija - mekotkivni profil lica

Promenom okluzalnih odnosa zuba gornje i donje vilice možemo uticati i na promenu izgleda lica. Ta teza u savremenoj ortodonciji biva sve više zanemarena. Verovanja da postoje specijalne bravice ili providne folije koje mogu rešiti svaki problem poprima uticaja i među pacijentima.

Važan faktor u postizanju facijalnog balansa predstavlja odnos između brade, usana i nosa. Najprimenjivije linije za analizu mekotkivnog profila danas su Rikecova E-linija i Merifildova Z-linija. Nažalost, sve veći broj kliničara ne kritično primenjuju neekstrakcionu terapiju koja onemogućuje konekciju položaja sekutića i time kompromituju postizanje adekvatne facijalne harmonije lica i postizanje stabilnosti kao krajnjeg rezultata. Ekstrakcioni slučajevi ostaju izazovniji i zahtevaju pažljivo planiranje tretmana i poznavanje biomehanike. Ovim pristupom terapiji postižemo maksimalan balans lica za svakog pacijenta ponaosob.